Regulamin zamównień on-line w hurtowni Scand-all

1.Postanowienia ogólne

 • Przedsiębiorcą prowadzącym sprzedaż internetową zwanym dalej „SCAND-ALL” jest firma Szeroco Janusz Szelewa z siedzibą we Wrocławiu ul. Zemska 20/20, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 988-019-46-84, numer statystyczny REGON 021853580
 • Kontakt ze Sklepem Internetowym jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej biuro@scand-all.pl oraz telefonu: 606688167.
 • Punktem odbioru osobistego zamówionego towaru jest magazyn hurtowni „SCAND-ALL'' mieszczący się pod adresem ul. Jerzmanowska 19, 54-530 Wrocław.

2. Procedura zawierania umowy sprzedaży

 • Umieszczenie na witrynie SCAND-ALL określonego towaru wraz z oznaczeniem jego ceny nie stanowi oferty jego sprzedaży, a jedynie zaproszenie dla Kupujących do składania ofert.
 • Zamówienie złożone przez Kupującego w formie elektronicznej stanowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży towaru umieszczonego na witrynie SCAND-ALL za określoną tam cenę. Oferta złożona w postaci elektronicznej wiąże kupującego, jeżeli SCAND-ALL potwierdzi jej otrzymanie.
 • SCAND-ALL potwierdza otrzymanie zamówienia przez wiadomość e-mail, którą wysyła kupującemu.
 • Wiadomość zawiera proponowaną treść umowy sprzedaży, w szczególności: dane zakupionego towaru, cenę i sposób jej zapłaty, dane stron umowy, miejsce i sposób dostawy.
 • SCAND-ALL zapewnia kupującemu możliwość skorygowania ewentualnych błędów w zamówieniu, jego zmiany lub anulowania. Jeżeli proponowana treść umowy sprzedaży nie jest zgodna z zamówieniem złożonym przez kupującego, kupujący nie powinien jej akceptować, ale niezwłocznie zawiadomić o zauważonych rozbieżnościach SCAND-ALL. Hurtownia bez zbędnej zwłoki prześle kupującemu skorygowaną treść proponowanej umowy sprzedaży. SCAND-ALL potwierdza przyjęcie zamówienia do realizacji wysyłając kupującemu kolejną wiadomość e-mail. Z chwilą otrzymania tej wiadomości przez kupującego następuje zawarcie umowy sprzedaży. Jeżeli SCAND-ALL nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że przedmiot świadczenia nie jest dostępny, powinien niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie dziesięciu dni od zawarcia umowy, zawiadomić o tym kupującego-konsumenta i zwrócić całą otrzymaną od niego sumę pieniężną. Treść umów sprzedaży jest każdorazowo utrwalana, zabezpieczana – poprzez wykonanie kopii zapasowej – i przechowywana przez 5 lat w wersji elektronicznej w systemie teleinformatycznym SCAND-ALL oraz w wersji papierowej - na drukowanych fakturach VAT. Treść umowy sprzedaży udostępniana jest kupującemu w wiadomości e-mail, w której SCAND-ALL potwierdza otrzymanie zamówienia oraz w przesyłanej kupującemu fakturze VAT.

3.Sprzedaż towaru

 • Kupujący-konsument jest zobowiązany przed zakupem do zapoznania się ze specyfiką sprzedawanego przez SCAND-ALL towaru o nazwie *NIE SORT ODZIEŻY UŻYWANEJ, na stronie w opisie towaru lub pod numerem 606688167 Akceptacja regulaminu świadczy o tym, że kupujący-konsument jest świadomy specyfiki danego towaru o nazwie *NIE SORT ODZIEŻY UŻYWANEJ,zdaje sobie sprawę z ryzyka zakupu używanego towaru,który nie był przeglądany przez hurtownię SCAND-ALL przed dalszą odsprzedażą oraz decyduje się na zakup losowo wybranych worków podczas tworzenia przesyłki. Hurtownia SCAND-ALL po zawarciu umowy sprzedaży pakuje losowo wybrane worki z towarem w paczki o wadze 25 kg. SCAND-ALL informuje,że zamówiony towar, podczas odbioru osobistego również jest wybierany losowo. Ze względu na specyfikę towaru którym jest NIE SORT ODZIEŻY UŻYWANEJ* hurtownia SCAND-ALL nie udziela gwarancji jakości,jak bywa to w przypadku sprzedaży towarów nowych. SCAND-ALL zapewnia,że oferowany na witrynie towar pochodzi ze sprawdzonych i legalnych źródeł. SCAND-ALL nie przyjmuje zwrotu ani reklamacji towaru zakupionego przez witrynę SCAND-ALL ze względu na specyfikę sprzedawanego towaru.

  *NIE SORT ODZIEŻY UŻYWANEJ jest to towar pochodzący ze zbiórek odzieży używanej (oraz innych produktów użytku domowego takich jak np. torebki,obuwie,zabawki itd.) prowadzonych w różnych krajach. Specyfiką danych zbiórek jest odbieranie z kontenerów oraz spod domów wszelkich pakunków: worków,toreb,walizek,toreb papierowych,reklamówek itp.- inaczej zwanych workami; oddawanych przez mieszkańców, nie sprawdzając ich zawartości. W workach różnej wielkości znajduje się wszystko, co oddający uznają za właściwe do oddania. W workach może się znaleźć towar nadający się do dalszej odsprzedaży oraz taki, który się do niej nie nadaje. Jakość i ilość towaru nadającego się do odsprzedaży może zależeć od rodzaju i miejsca zbiórki.

4. Ceny i sposoby płatności

 • Ceny towarów umieszczone na witrynie SCAND-ALL są cenami netto.
 • SCAND-ALL istnieje możliwość płatności w następujący sposób:
  - Przelew na konto bankowe - przelewając pieniądze na numer rachunku bankowego SCAND-ALL po otrzymaniu faktury PRO FORMA. Kupujący obciążony jest dodatkowo kosztem wysyłki podanym w formularzu zamówienia. Realizacja zamówienia rozpoczyna się w ciągu 24h od potwierdzenia wpłaty na koncie SCAND-ALL;
  - Płatność za pobraniem - wybierając tą metodę Kupujący obciążany jest dodatkowo kosztem wysyłki podanym w formularzu zamówienia. Procedura realizacji zamówienia rozpoczyna się w ciągu 24h od zawarcia umowy;
  - Płatność gotówką w kasie - dotyczy zamówień odbieranych w magazynie SCAND-ALL, gdzie Kupujący może zapłacić za zamówiony towar w momencie odbioru towaru;

5. Koszty, termin, sposób i warunki dostawy

 • W SCAND-ALL są dostępne następujące sposoby dostawy towarów: Odbiór osobisty w magazynie hurtowni SCAND-ALL ul. Jerzmanowska 19 Wrocław. Kupujący nie ponosi dodatkowych opłat. Wysyłka kurierska za pośrednictwem firmy Fedex Ceny brutto za wysyłkę kurierską podane są w formularzu podczas składania zamówienia. Ceny te ustalane są w zależności od wagi oraz wielkości przesyłki. W przypadku zamówień hurtowych należy kontaktować się z obsługą naszego sklepu w celu ustalenia kosztów transportu.
 • Koszt dostawy towaru w całości pokrywa Kupujący;
 • Terminy dostarczenia towarów do Kupującego określone są każdorazowo przy opisie towaru i w trakcie składania zamówienia na witrynie SCAND-ALL. Termin doręczenia przesyłki Kupującemu przez firmę kurierską to maksymalnie 2 dni robocze.
 • Kupujący winien zwrócić należytą uwagę na stan przesyłki przy jej odbiorze, w szczególności czy przesyłka nie została uszkodzona lub zniszczona w transporcie.
 • W razie wykrycia naruszenia przesyłki przed jej wydaniem, Kupujący powinien postępować zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności – jako uprawniony – zażądać od przewoźnika na podstawie art. 74 ust. 1 ustawy Prawo przewozowe protokolarnego ustalenia stanu przesyłki oraz okoliczności powstania szkody.

6. Zasady przetwarzania danych osobowych kupujących

 • Złożenie zamówienia w hurtowni SCAND-ALL jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez SCAND-ALL danych osobowych zawartych w zamówieniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych.
 • Dane osobowe Kupującego będą przetwarzane przez SCAND-ALL wyłącznie w celu należytego wykonania umowy sprzedaży, w szczególności skutecznego potwierdzenia otrzymania i przyjęcia zamówienia do realizacji oraz dostawy towaru pod wskazany przez Kupującego adres.
 • Kupujący ma prawo do wglądu w przechowywane przez SCAND-ALL dane osobowe, ich zmiany lub usunięcia.

7. Postanowienia końcowe

 • W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną przez SCAND-ALL, niniejszy Regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 • SCAND-ALL zapewnia, że w każdym momencie na stronie www.scand-all.pl znajduje się aktualnie obowiązujący Regulamin.
 • W wypadku zmiany Regulaminu, zamówienia złożone przed dniem wprowadzenia zmian są realizowane na podstawie postanowień Regulaminu obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.
 • SCAND-ALL ma prawo do organizowania akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Szczegółowe warunki tych akcji każdorazowo określają regulaminy umieszczone na witrynie SCAN-ALL. Do sprzedaży w akcjach promocyjnych oraz wyprzedażach przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności ich wpływu do SCAND-ALL, aż do wyczerpania zapasów objętych daną akcją promocyjną lub wyprzedażą. Poszczególne akcje promocyjne oraz wyprzedaże w SCAND-ALL nie łączą się, chyba że regulamin danej akcji promocyjnej lub wyprzedaży stanowi inaczej.
 • Wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów sprzedaży rozstrzygał będzie właściwy sąd powszechny, a jeżeli kupującym nie jest konsument – sąd powszechny miejscowo właściwy dla siedziby SCAND-ALL.
 • Kupujący wyraża zgodę na otrzymywanie faktur VAT oraz faktur korygujących w formie elektronicznej - jako pliki w formacie pdf -na wskazany w złożonym zamówieniu adres poczty elektronicznej.
 • Regulamin oraz umowy sprzedaży podlegają prawu polskiemu.
SZEROCO Janusz Szelewa | ulica Jerzmanowska 19 | 54-530 Wrocław | woj. dolnośląskie | telefon: 606 688 167 | email: biuro@scand-all.pl